กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรวรรณ พิศวง

นางสาวปาริฉัตร น้ำใจเย็น

นางเพ็ญนภา จันทรคณา