คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา