คณะผู้บริหาร

นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา