หลักสูตรที่เปิดสอน


โรงเรียนบ้านท่าบัว "รัฐประชานุเคราะห์"  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6