พันธกิจ
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
  2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามระบบการบริหารเชิงคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยชุมชนเข้ามามีส่วนพัฒนา
  4. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี รักการออกกำลังกาย และมีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ และดนตรี
  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในกระบวนการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยี
  6. พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
  7. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการดำเนินชีวิต