วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

“ นักเรียนดีมีคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”