ประวัติโรงเรียน      โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” เดิมชื่อโรงเรียนวัดท่าบัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หลวงทรงประศาสตร์ นายอำเภอโพทะเลได้ทำการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2466 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดท่าบัวเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      ในปีพุทธศักราช 2509 นายฐิติศักดิ์  ศศกุรี นายอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีความเห็นว่าควรแยกโรงเรียนออกจากวัดให้เป็นเอกเทศ และได้ที่ดินจากประชาชนอุทิศให้ รวมที่ดินทั้งหมด 9 ไร่ 2 งาน 34.40 ตารางวา จัดตั้งเป็นโรงเรียนในปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ติดกับถนนทางหลวงสายโพทะเล – บางมูลนาก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6